Contact us now: Phone: +3556969696

Ban chấp hành Hội Y tế Công cộng Việt Nam

Thành viên của ban chấp hành Hội Y tế Công cộng Việt Nam là những chuyên gia đầu ngành hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng tại Việt Nam. Mạng lưới hội viên của Hội đã được phát triển và nhân rộng tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Sau đây là danh sách ban chấp hành trung ương Hội Y tế Công cộng Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2012 - 2017:

STT

Họ & tên đệm

Tên

Chức vụ trong ban chấp hành

1

Lê Vũ

Anh

Chủ tịch

2

Lê Quang

Cường

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Công

Cừu

Phó chủ tịch

4

Lê Trường

Giang

Phó chủ tịch

5

Nguyễn Công

Khẩn

Phó chủ tịch

6

Viên Quang

Mai

Phó chủ tịch

7

Trần Đắc

Phu

Phó chủ tịch

8

Tiến

Tổng thư ký

9

Nguyễn Thành

Công

Ủy viên

10

Đặng Nguyên

Anh

Ủy viên

11

Phạm Văn

Dịu

Ủy viên

12

Nguyễn Trần

Hiển

Ủy viên

13

Lê Quang

Hùng

Ủy viên

14

Phạm Trọng

Khánh

Ủy viên

15

Nguyễn Xuân

Sơn

Ủy viên

16

Tôn Thất

Thạnh

Ủy viên

17

Nguyễn Thị

Kim Tiến

Ủy viên

18

Nguyễn Văn

Yên

Ủy viên

19

Đặng Tuấn

Đạt

Ủy viên

20

Bùi Thị

Thu Hà

Ủy viên

21

Huỳnh Cao

Hải

Ủy viên

22

Lường Văn

Hom

Ủy viên

23

Nguyễn Thế

Hùng

Ủy viên

24

Trương Tấn

Minh

Ủy viên

25

Phan Thị

Ninh

Ủy viên

26

Nguyễn Văn

Sửu

Ủy viên

27

Trần Quang

Trung

Ủy viên